«فضای تمرین و تبادل» یک مرکز کاری هنری و پژوهشی است که عمده تمرکز آن بر تولید و ارائه هنرهای اجرایی است

تمرین اشتیاقی است که در کشف خود و جهان داریم؛ انتخاب رفتن و تجربه کردن به جای ماندن و بهره بردن؛

ایجاد یک قلمرو سوم برای خلق لحظه های ملاقات

در بنیان‌های انسانی ما چه‌چیزی وجود دارد که «اجرا» برایمان این‌همه شگفت‌انگیز است؟ چه چیز می‌تواند اجرای یک اثر هنری را به مکاشفه‌ای درونی برای اجراگر و مخاطب تبدیل نماید و با ایجاد یک شبکه ارتباطی فعال و خلق لحظه‌های ملاقات، به یک تنش روانی میان اجراگر و مخاطب دامن بزند؟

We use cookies to give you the best experience. Cookie Policy